JUDr. Barbora Jasenovcová

JUDr. Barbora Jasenovcová

Advokátska kancelária

Pribinova 15
903 01 Senec
IČO: 31826211
DIČ: 1027027782

Informácie o kancelárii JUDr. Barbora Jasenovcová

Advokátska kancelária Senec

 

JUDr. Barbora Jasenovcová ponúka služby fyzickým osobám aj podnikateľským subjektom so zamerením na občianské právo, obchodné právo, pozemkové právo a právo nehnuteľnosti. Snahou advokátskej kancelárie je získať dôveru stále a spokojné klientely, ktorá ocení ako profesionalitu, spoľahlivosť a diskrétnosť, tak dostupnosť potrebných právnych služieb za prijateľné ceny.

 

V oblasti občianskeho práva poskytujeme najmä tieto právne služby:

 • vlastníctva, podielové spoluvlastníctvo, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
 • vyhlásenie vlastníka budovy o vymedzení bytových jednotiek
 • záložné práva a vecné bremená
 • susedské vzťahy
 • vymáhanie pohľadávok právnou cestou
 • zmluvy kúpne, darovacie a výmenné
 • zmluvy o dielo a ďalšie typy zmlúv
 • neplatnosti zmlúv a odstúpenie od zmlúv
 • vrátenie daru
 • pôžičky - ich zriadenie, zabezpečenie a vymáhanie
 • nájmy a podnájom stavieb a pozemkov, bytov a nebytových priestorov
 • spôsobilosť na právne úkony
 • osobnostné práva (ochrana života a zdravia,..)
 • riešenie všetkých sporov z občiansko-právnych vzťahov

 

V oblasti práva nehnuteľností poskytujeme najmä tieto právne služby:

 • prevody bytov v osobnom vlastníctve (kúpa a predaj, darovanie, smeny, vysporiadanie spoluvlastníctva)
 • družstevné byty vr. prevodov členstvo v družstve
 • nájmy bytov a nebytových priestorov vr. podnájmov
 • nájomnej zmluvy pre prenajímateľa aj nájomcu
 • spoločný nájom bytu manželov - jeho vysporiadanie
 • prechody nájmu bytu na ďalšie osoby
 • výmeny bytov
 • výpovede nájmov a podnájmov
 • právna problematika bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytových jednotiek
 • právna problematika nových bytových jednotiek - prístavby, nadstavby, vstavby
 • spisovanie a posudzovanie všetkých typov zmlúv s bytovou problematikou
 • vzťahy medzi spoluvlastníkmi
 • vecné bremená, záložné a predkupné právo
 • zastupovanie v konaní s katastrálnymi úradmi
 • zastupovanie v sporoch z vlastníckych alebo spoluvlastníckych vzťahov
 • spisovanie a posudzovanie všetkých typov zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností
 • zastupovanie v sporoch týkajúcich sa problematiky všetkých druhov nehnuteľností

S kým môžete prísť do kontaktu?

JUDr. Barbora Jasenovcová - advokátka

Pribinova 15 

903 01 Senec 

Telefón: 02/ 459 273 19 

Mobilný telefón: 0903/ 753 929

Email: jasenovcova@eltras.sk

Kde nás nájdete?